Behandelovereenkomst Praktijk Asem 1. De cliënt gaat deze behandelovereenkomst aan met Praktijk Asem, vertegenwoordigd door Ester van Grootheest, de therapeut, KVK-nummer: 56523114, MBOG licentie: 891 TL, Koepelvereniging: KAB, AGB-code praktijk: 90056978, AGB-code zorgverlener: 90048421.
 2. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. De therapeut houdt een digitaal en een papieren cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. Bij minderjarigen gaat deze bewaartermijn in vanaf 18 jaar.
 4. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 5. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek en bij vervolgconsulten relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 6. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 7. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt (en/of diens ouders/verzorgers indien van toepassing) geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 8. De therapeut spant zich in de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 9. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 10. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 11. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 12. De cliënt gaat akkoord met de tarieven zoals vermeld op de website. Indien de tarieven wijzigen zal de therapeut de cliënt daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 13. Betalingswijze van de behandelingen is middels iDEAL, pinbetaling, of overboeking.
 14. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 15. Wanneer klachten over de behandeling niet op te lossen zijn met de therapeut, kan de cliënt hulp inschakelen van een klachtenfunctionaris en zich voor het klachtrecht wenden tot de geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Wanneer er sprake is van een tuchtwaardige klacht kan de cliënt zich wenden tot het tuchtcollege van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde).
 16. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 17. De cliënt verklaart kennis te hebben genomen van deze behandelovereenkomst, de bijbehorende algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst en andere genoemde bijlagen of documenten in één van deze overeenkomsten. Door akkoord te gaan met deze behandelovereenkomst gaat de cliënt ook akkoord met de voornoemde overeenkomsten, bijlagen en documenten.

Behandelovereenkomst Praktijk Asem 1. De cliënt gaat deze behandelovereenkomst aan met Praktijk Asem, vertegenwoordigd door Ester van Grootheest, de therapeut, KVK-nummer: 56523114, MBOG licentie: 891 TL, Koepelvereniging: KAB, AGB-code praktijk: 90056978, AGB-code zorgverlener: 90048421.
 2. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. De therapeut houdt een digitaal en een papieren cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. Bij minderjarigen gaat deze bewaartermijn in vanaf 18 jaar.
 4. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 5. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek en bij vervolgconsulten relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 6. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 7. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt (en/of diens ouders/verzorgers indien van toepassing) geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 8. De therapeut spant zich in de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 9. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 10. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 11. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 12. De cliënt gaat akkoord met de tarieven zoals vermeld op de website. Indien de tarieven wijzigen zal de therapeut de cliënt daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 13. Betalingswijze van de behandelingen is middels iDEAL, pinbetaling, of overboeking.
 14. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 15. Wanneer klachten over de behandeling niet op te lossen zijn met de therapeut, kan de cliënt hulp inschakelen van een klachtenfunctionaris en zich voor het klachtrecht wenden tot de geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Wanneer er sprake is van een tuchtwaardige klacht kan de cliënt zich wenden tot het tuchtcollege van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde).
 16. De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 17. De cliënt verklaart kennis te hebben genomen van deze behandelovereenkomst, de bijbehorende algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst en andere genoemde bijlagen of documenten in één van deze overeenkomsten. Door akkoord te gaan met deze behandelovereenkomst gaat de cliënt ook akkoord met de voornoemde overeenkomsten, bijlagen en documenten.
Nieuws

Sapvasten

Sapvasten is goed voor lichaam en geest. Het lichaam wordt gereinigd door opgehoopte afvalstoffen kwijt te raken.

meer informatie »

Leestips

Interessante boeken om te lezen.

meer informatie »