Algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden van de praktijk voor bioresonantie en orthomoleculaire therapie “Praktijk Asem, gevestigd te “Overberg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 565 231 14. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Praktijk Asem behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Indien één bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
Definities
a. Zorgverlener: Praktijk Asem, in het handelsregister geregistreed onder nummer: 565 231 14.
b. Cliënt: De persoon die diensten of producten met bijbehorende dienstverlening van Zorgverlener afneemt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Hierna Zorgverlener en Cliënt te noemen. Gezamenlijk te noemen: Partijen
c. Voorwaarden: Alle artikelen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Zorgverlener en Cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn geldend voor alle dienstverlening van Zorgverlener.
2. Van een dienstverleningsovereenkomst is sprake wanneer deze mondeling of schriftelijk is bevestigd.
3. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Cliënt verklaar met deze voorwaarden bekend te zijn en verklaar hier ten volle mee in te stemmen zodra zij zich onder behandeling stellen, dan wel een afpraak maken.

Artikel 2 Behandeling
1. De overeenkomst tussen Zorgeverlener en Cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
2. De overeenkomst beëindigt zodra de behandeling in samenspraak wordt beëindigd ofwel wanneer Cliënt diens vervolgafspraak annuleert en geen volgende afspraak inplant.
3. Zorgverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Zorgverlener rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Zorgverlener worden medegedeeld.
5. Zorgverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Zorgverlener zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zorgverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien Cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
4. Indien Zorgverlener echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door Cliënt in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Cliënt worden verhaald. Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4 Privacy
1. Zorgverlener is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de behandeling van Cliënt heeft verkregen, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
2. Ingeval Cliënt door een zorgverlener of instantie zoals een huisarts, psycholoog, fysiotherapeut etc., is doorverwezen naar Zorgverlener zal Zorgverlener in voorkomende gevallen aan Cliënt verzoeken om uitwisseling van relevante informatie voor het behandelingstraject. De informatie wordt uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van Cliënt verstrekt aan, of opgevraagd bij de desbetreffende zorgverlener of instantie.

Artikel 5 Klachten
1. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2. Zorgverlener is aangesloten bij de SCAB. Heeft Cliënt klachten over de behandeling dan is het goed dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kan Cliënt gebruik maken van een klachtprocedure. Cliënt kan de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst
1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; - de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. - voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zorgverlener, zal Zorgverlener in overleg met Clënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zorgverlener extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Clënt in rekening gebracht.

Artikel 7 Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zorgverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Daaronder vallen o.a. de Wet op de de Geneeskundige Behandelovereenkomt (WGBO), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).
In de WGBO staan de rechten en plichten van de Zorgverlener en Cliënt omschreven. Meer informatie over de WGBO is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over de WKKGZ is te vinden op de website www.kwaliteitenklachten.zorg.
2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Zorgverlener spant zich in de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5. Ingeval de Zorgverlener aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd.
6. Zorgverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen (waaronder vergoeding van de zorgverzekeraar) en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Cliënt vrijwaart Zorgverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen Zorgverlener en Cliënt schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zorgverlener toerekenbaar is. Indien Zorgverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden Zorgverlener zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zorgverlener, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zorgverlener en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Cliënt.
8. Zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zorgverlener is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens.
9. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door niet of onjuiste naleving van adviezen van Zorgverlener; het op eigen initiatief voortzetten van adviezen van Zorgverlener na het beëindigen van de behandeling of wanneer Cliënt diens vervolgafspraken annuleert.
10. Zorgverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen en/of homeopathische middelen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, en homeopathische middelen is hiervoor verantwoordelijk.

Algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden van de praktijk voor bioresonantie en orthomoleculaire therapie “Praktijk Asem, gevestigd te “Overberg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 565 231 14. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. Praktijk Asem behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Indien één bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
Definities
a. Zorgverlener: Praktijk Asem, in het handelsregister geregistreed onder nummer: 565 231 14.
b. Cliënt: De persoon die diensten of producten met bijbehorende dienstverlening van Zorgverlener afneemt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Hierna Zorgverlener en Cliënt te noemen. Gezamenlijk te noemen: Partijen
c. Voorwaarden: Alle artikelen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Zorgverlener en Cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn geldend voor alle dienstverlening van Zorgverlener.
2. Van een dienstverleningsovereenkomst is sprake wanneer deze mondeling of schriftelijk is bevestigd.
3. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Cliënt verklaar met deze voorwaarden bekend te zijn en verklaar hier ten volle mee in te stemmen zodra zij zich onder behandeling stellen, dan wel een afpraak maken.

Artikel 2 Behandeling
1. De overeenkomst tussen Zorgeverlener en Cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
2. De overeenkomst beëindigt zodra de behandeling in samenspraak wordt beëindigd ofwel wanneer Cliënt diens vervolgafspraak annuleert en geen volgende afspraak inplant.
3. Zorgverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Zorgverlener rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Zorgverlener worden medegedeeld.
5. Zorgverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Zorgverlener zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zorgverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Indien Cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.
4. Indien Zorgverlener echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door Cliënt in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Cliënt worden verhaald. Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4 Privacy
1. Zorgverlener is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de behandeling van Cliënt heeft verkregen, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
2. Ingeval Cliënt door een zorgverlener of instantie zoals een huisarts, psycholoog, fysiotherapeut etc., is doorverwezen naar Zorgverlener zal Zorgverlener in voorkomende gevallen aan Cliënt verzoeken om uitwisseling van relevante informatie voor het behandelingstraject. De informatie wordt uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van Cliënt verstrekt aan, of opgevraagd bij de desbetreffende zorgverlener of instantie.

Artikel 5 Klachten
1. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2. Zorgverlener is aangesloten bij de SCAG. Heeft Cliënt klachten over de behandeling dan is het goed dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kan Cliënt gebruik maken van een klachtprocedure. Cliënt kan de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst
1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; - de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. - voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zorgverlener, zal Zorgverlener in overleg met Clënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zorgverlener extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Clënt in rekening gebracht.

Artikel 7 Toepasselijk recht, geschillen en aansprakelijkheid
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zorgverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Daaronder vallen o.a. de Wet op de de Geneeskundige Behandelovereenkomt (WGBO), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).
In de WGBO staan de rechten en plichten van de Zorgverlener en Cliënt omschreven. Meer informatie over de WGBO is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over de WKKGZ is te vinden op de website www.kwaliteitenklachten.zorg.
2. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Zorgverlener spant zich in de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
5. Ingeval de Zorgverlener aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd.
6. Zorgverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen (waaronder vergoeding van de zorgverzekeraar) en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Cliënt vrijwaart Zorgverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen Zorgverlener en Cliënt schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zorgverlener toerekenbaar is. Indien Zorgverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden Zorgverlener zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zorgverlener, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zorgverlener en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Cliënt.
8. Zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zorgverlener is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens.
9. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door niet of onjuiste naleving van adviezen van Zorgverlener; het op eigen initiatief voortzetten van adviezen van Zorgverlener na het beëindigen van de behandeling of wanneer Cliënt diens vervolgafspraken annuleert.
10. Zorgverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen en/of homeopathische middelen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, en homeopathische middelen is hiervoor verantwoordelijk.
Nieuws

Sapvasten

Sapvasten is goed voor lichaam en geest. Het lichaam wordt gereinigd door opgehoopte afvalstoffen kwijt te raken.

meer informatie »

Leestips

Interessante boeken om te lezen.

meer informatie »